Vodní hospodářství

  • Zastupování mandanta (zákazníka) při vodoprávních jednáních s orgány státní správy,
  • zajišťování odběrů a rozboru vzorku dle vodoprávního rozhodnutí (lapoly, myčky,…),
  • zajišťování čištění zařízení a odvozu odpadů (kalů a znečištěných vod),
  • vypracování provozních řádů na vodní díla (lapoly, myčky),
  • vypracování ročního hlášení a zpracování podkladů pro vyměření poplatků,
  • spolupráce na opatřeních vedoucích ke snížení znečištění a množství odpadních vod,
  • vypracování havarijního plánu dle vyhlášky č.450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků,
  • pravidelná audit provozu, kontrola dokumentace, upozorňování na nedostatky formou zápisu a návrh na jejich odstranění, upozorňování na změny v legislativě a termíny pro splnění a zastupování při jednání s orgány státní správy.

Naši partneři:Copyright EQ system s. r. o.    |    2012    |    All rights reserved    |    Kontakt    |    server    |    server-záložní