Bezpečnost práce

Zákoník práce určuje povinnost neustále vyhledávat rizika plynoucí z výkonu činnosti, vyhodnocovat je a rizika odstraňovat.

Plnění těchto povinností kontroluje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jeho oblastní inspektoráty (OIP). V případě nedodržení může úřad udělit pokutu za každý zjištěný přestupek. Naše společnost zajišťuje komplexní služby dodavatelským způsobem s cílem vyloučit omyly a nedostatky v BOZP, PO a Životním prostředí.

 • zpracování, vedení a aktualizace dokumentace BOZP, která je vyžadována obecně závaznými právními předpisy,
 • trvalé udržování dokumentace BOZP v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
 • periodické kontroly stavu BOZP v objektu a pořízení zápisů z těchto kontrol,
 • provádění prověrky BOZP (1 x ročně) a pořízení zápisu z této prověrky,
 • spolupráce s osobou pověřenou plněním úkolů na úseku BOZP, informování o změnách v právních předpisech v oblasti BOZP a o povinnostech na úseku BOZP,
 • soustavné vyhledávání rizik, jejich hodnocení a přijímání opatření k jejich odstranění (pravidelné kontroly pracovišť se zaměřením na vyhledávání rizik),
 • zpracování dokumentace v oblasti prevence rizik dle § 102 zákoníku práce, v platném znění,
 • vypracování informace o rizicích dle § 101 odst. 3 zákoníku práce, v platném znění, pro konkrétní případ dle požadavků objednatele,
 • provádění školení vedoucích zaměstnanců a ostatních zaměstnanců v oblasti BOZP na základě vypracovaných tematických plánů školení,
 • zpracování a revize provozních předpisů a pokynů, návrhy opatření ke zlepšení stavu BOZP na pracovištích objednatele (např. v oblasti závodní preventivní péče, vybavení zaměstnanců OOPP, vybavení pracovišť,
 • bezpečnostními značkami, vedení lhůtníků kontrol, revizí, školení apod.),
 • odborná pomoc v oblasti pracovních úrazů a nemocí z povolání (šetření pracovních úrazů),
 • odborná pomoc na pracovištích objednatele při řešení stanovených povinností vyplývajících z platných předpisů vztahujících se k BOZP, upozornění na nedostatky a návrhy na opatření na odstranění nedostatků,
 • dohlížení na uplatňování a dodržování právních a vnitropodnikových předpisůna pracovištích objednatele,
 • osobní účast při kontrolách orgánů státního odborného dozoru.

 

Naši partneři:Copyright EQ system s. r. o.    |    2012    |    All rights reserved    |    Kontakt    |    server    |    server-záložní