Dokumentace BOZP

 • vypracování auditu bezpečné práce v organizaci jako podklad k získání titulu „Bezpečný podnik“, ISO, nebo zdokladování skutečného stavu bezpečné práce v organizaci
 • návrh organizačního řádu,
 • plán práce bezpečnostního managementu,
 • směrnice k zajištění organizace a kontroly bezpečnosti práce,
 • směrnice pro hodnocení rizik,
 • směrnice pro provádění školení vlastních i cizích zaměstnanců, plán školení,
 • seznam pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících, hygienických a desinfekčních prostředků,
 • plán lékařských preventivních prohlídek zaměstnanců,
 • plán revizí vyhrazených technických zařízení,
 • traumatologický plán a plán první pomoci organizace,
 • seznam zakázaných prací ženám, těhotným ženám a mladistvým,
 • dopravně provozní řád,
 • dopravní řád manipulačních vozíků
 • provozní řád skladů,
 • směrnice pro provoz vyhrazených technických zařízení (zařízení elektrická, plynová, tlaková, zdvihací)
 • návrh na kategorizaci prací,
 • roční prověrky bezpečnosti práce,
 • směrnice pro nakládání s chemickými látkami,
 • kompletní dokumentace k činnosti při provozování tlakových nádob stabilních,

a dále

 • vypracování smluv na zajištění bezpečnosti práce v místech, kde pracuje více organizací
 • šetření pracovních úrazů, evidence, registrace, odstraňování příčin úrazů,
 • kontrolní činnost ve všech prostorách zaměstnavatele,
 • zpracování provozních řádů, návodů k obsluze, technologických postupů,
 • mapování rizikových činností pomocí fotografických nebo filmových záznamů,
 • účast při předkolaudačních a kolaudačních prohlídkách,
 • zajištění měření autorizované osoby v souvislosti s návrhem na kategorizaci prací,
 • poskytnutí pomoci při orientaci v platné legislativě (zákony, směrnice EU, nařízení vlády, technické normy, technická pravidla a doporučení, bezpečnostně technické pokyny….) , která je vždy k disposici v písemné nebo elektronické podobě.

Naši partneři:Copyright EQ system s. r. o.    |    2012    |    All rights reserved    |    Kontakt    |    server    |    server-záložní