Odpadové hospodářství

Zajistíme Vám provedení vstupní analýzy ve společnosti a ověřujeme plnění všech požadavků podle právních a ostatních předpisů k zajištění správného vedení odpadového hospodářství.

 • Zajišťování nakládání s odpady (zpracování, využívání, úprava a odstranění odpadů),
 • vyřízení povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady,
 • vybavení a označení shromaždiště či skladu nebezpečných a ostatních odpadů,
 • kategorizace odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů ve znění vyhlášek č. 503/2004 Sb., 168/2007 Sb., 378/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
 • označení shromažďovacích prostředků,
 • vypracování identifikačních listů (směrnice) k nakládání s odpady,
 • dohlížení na třídění odpadů dle jednotlivých druhů,
 • vypracování ročního hlášení o odpadech,
 • zpracování plánu odpadového hospodářství,
 • výkon odpadového hospodáře,
 • vypracování hlášení pro ČSÚ,
 • pravidelný audit provozu, kontrola dokumentace, upozorňování na nedostatky formou zápisu a návrh na jejich odstranění,
 • upozorňování na změny v legislativě a termíny pro splnění a zastupování při jednání s orgány státní správy,
 • kompletní dodavatelské zpracování Plánů odpadového hospodářství původců (dále jen POH) pro společnosti i obce.

Vlastnosti POH

 • musí být v souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje a jejími změnami.
 • je zpracován na dobu nejméně 5 let a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován, a to nejpozději do 3 měsíců od změny podmínek.
 • předcházení vzniku odpadů
 • omezování jejich množství a nebezpečných vlastností
 • zvyšování podílu úpravy vznikajících odpadů s následným využitím (recyklací) takto upravených odpadů
 • optimalizace nakládání s odpady při všech činnostech původce

Splnění zákonné povinnosti

Plán odpadového hospodářství původce odpadů zpracovávají původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10t nebezpečného odpadu nebo více než 1 000t ostatního odpadu.

Naši partneři:Copyright EQ system s. r. o.    |    2012    |    All rights reserved    |    Kontakt    |    server    |    server-záložní