Ekologická újma

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů ze dne 22.dubna 2008 vstoupil v platnost 17.srpna 2008.

Dle tohoto zákona jsou mají provozovatelé činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, tedy provozovatelé disponující povolením, dle některého ze složkových zákonů v rozsahu:

 1. Integrované povolení
 2. Využívání, odstraňování, sběr nebo výkup odpadů
 3. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
 4. Čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních
 5. Odběr povrchových vod
 6. Odběr podzemních vod
 7. Čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie
 8. Vzdouvání nebo akumulace povrchových vod
 9. Zacházení se závadnými látkami
 10. Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 11. Přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořní dopravě
 12. Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
 13. Přeshraniční přeprava odpadů do, z a přes Českou republiku
 14. Provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
 15. Nakládání s těžebním odpadem

povinnost mít nejpozději k 1. lednu 2013 provedeno Hodnocení rizika ekologické újmy dle Nařízení vlády č. 295/2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění.

Společnost EQ system s. r. o. Vám nabízí zpracování Základního hodnocení rizik ekologické újmy a odbornou spolupráci při podrobném hodnocení rizik ekologické újmy.

Pokud máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás prosím prostřednictvím poptávkového formuláře nebo na některý další kontakt uvedený pod odkazem kontakt.

Zákon 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů (dále jen zákon) je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí do právního řádu České republiky.

Zákon definuje povinnosti k předcházení ekologické újmě, případně její nápravě. Ekologickou újmou je dle zákona jen taková újma, která je měřitelná a má závažné nepříznivé účinky na vybrané přírodní zdroje, tj. chráněné druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a jejich přírodní stanoviště, povrchové nebo podzemní vody a půdu.

Naši partneři:Copyright EQ system s. r. o.    |    2012    |    All rights reserved    |    Kontakt    |    server    |    server-záložní