Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

  • Výkon odborně způsobilé osoby v rámci nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, zaškolení odborně způsobilou osobou,
  • spolupráce při evidenci, ohlašování, klasifikaci, registraci, oznamování, značení a balení látek a směsí,
  • spolupráce při tvorbě bezpečnostních listů produktu,
  • vypracování pro jednotlivá pracoviště „Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí“ včetně projednání textu „Pravidel …“ s orgánem ochrany veřejného zdraví,
  • seznámení všech dotčených pracovníků se projednanými „Pravidly …“, včetně vypracování všech základních dokumentů (prezenční listina, záznam o provedeném zaškolení pracovníků, tématický a časový plán školení a zkušební test pro ověření znalostí včetně jeho vyhodnocení),
  • pravidelný audit provozu, kontrola dokumentace, upozorňování na nedostatky formou zápisu a návrh na jejich odstranění, upozorňování na změny v legislativě a termíny pro splnění a zastupování při jednání s orgány státní správy.

Naši partneři:Copyright EQ system s. r. o.    |    2012    |    All rights reserved    |    Kontakt    |    server    |    server-záložní